دوشنبه 2 مهر 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>تسهیلات و حمایت ها>اعضای هیئت علمی>شیوه نامه شناسایی و تکریم استادان شامخ

باسمه تعاليشيوه‌نامة شناسايي و تكريم استادان شامخمقدمه

به استناد مفاد مادّة 3، تبصرة 2 بند 3ـ2 از مادّة 3 و تبصرة مادّة 4 آيين‌نامة «شناسايي و پشتيباني از اعضاي هيئت‌علمي برگزيدة دانشگاهي» مصوّب هيئت‌امناي بنياد در تاريخ 29/7/1394، اين شيوه‌نامه به منظور شناسايي استادان شامخ و تكريم آنان تدوين مي‌شود:مادّة 1: تعاريف

براي رعايت اختصار، تعاريف زير در اين‌ شيوه‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب.آيين‌نامه: منظور آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از اعضاي هيئت‌علمي برگزيدة دانشگاهي مصوّب 29/7/1394 هيئت‌امناي بنياد است.

ج. شوراي نخبگان: منظور شوراي علمي نخبگان بنياد است.مادّة 2: شرايط استادان شامخ

استادان شامخ از ميان اعضاي هيئت‌علمي شاغل و بازنشستة دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي كشور،كه متخلق به اخلاق اسلامي و مشهور به سجاياي معلمي باشند، بر اساس ويژگي‌هاي زير شناسايي مي‌شوند:

الف. داراي مرتبة استادي باشند.

ب. برگزيده از ميان استادان ممتاز، نمونة‌كشوري يا برگزيدة جشنواره‌هاي معتبر ملّي يا بين‌المللي (به تشخيص بنياد) باشند.

ج. دست‌كم 1500 امتياز از مجموع امتیاز جدول‌هاي 1 تا 4 را در دورة بررسي‌كسب‌كرده و در ميان متقاضيان آن دوره بيشترين امتياز را دارا باشد.تبصرة 1: هر استاد در طول عمر خود بر اساس مجموع فعاليت‌هاي نخبگانيِ مذكور در جدول‌هاي 1 تا 4، صرفاً يك‌بار مجاز است به عنوان «استاد شامخ» برگزيده شود.

تبصرة 2: چنانچه فردي داراي ويژگي‌هاي خاص علمي باشد ليكن شرايط بندهاي «الف» يا «ب» را دارا نباشد، موضوع براي تصميم‌گيري به شوراي نخبگان ارجاع داده مي‌شود.مادّة 3: فرايند شناسايي

الف. پس از انتشار فراخوان، متقاضيان اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي نخبگاني خود را در سامانة بنياد وارد مي‌كنند. متقاضيان مي‌توانند به شكل فردي يا با معرفي نهادهاي علمي (دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، انجمن‌هاي علمي و ...) و يا معرفي سرآمدان آن رشته درخواست خود را ارائه‌كنند.

ب. شوراي نخبگان، پروندة فعاليت‌هاي نخبگانيِ متقاضيان را بررسي و مطابق مفاد مادّة 2 شيوه‌نامه و بر اساس بيشترين امتياز حاصل از مجموع امتياز جدول‌هاي 1 تا 4، واجدان شرايط را انتخاب و به رئيس بنياد معرفي مي‌كند.

ج. رئيس بنياد بر اساس ظرفيت تعيين‌شده، استادان شامخ را تعيين مي‌كند.

د. برگزيدگان طيّ مراسمي معرفي و از تسهيلات بنياد بهره‌مند مي‌شوند.

تبصره: تعداد استادان شامخ در هر سال حداكثر ده تن است. افزايش تعداد با تأييد رئيس بنياد امكان‌پذير است.مادّة 4: تسهيلات اعطايي

بنياد به منظور تكريم برگزيدگان و الگوسازي از آنان و ايجاد محيطي مناسب براي توسعة فعاليت‌هاي نخبگاني آنان، تسهيلاتي را در قالب «جايزة علامه‌طباطبايي» به شرح جدول‌ 5 به برگزيدگان اعطا مي‌كند.تبصره: اعتبار رياليِ كرسي با توجه به بودجۀ ساليانۀ بنیاد و بنا به تشخيص رئيس بنياد تعيين مي‌شود.

مادّة 5: تصويب و اجرا

اين شيوه‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، پنج مادّه و چهار تبصره به تصويب رئيس بنياد ملّي نخبگان رسيد و تا پايان سال 1396 اجرا و سپس اصلاحات لازم در آن اعمال مي‌شود.

جدول 1: شاخص‌ها و سنجه‌هاي فعاليت‌هاي نخبگاني در ساحت آموزش

ردیف

شاخص

تعریف شاخص

سنجه

شیوۀ سنجش و امتیازدهی

توضیحات

1

آفرينش محتوای آموزشی

نگارش‌کتاب ‌آموزشی تخصصی در سطح ملّی و بین‌المللی برای مخاطبان مختلف

·تعداد کتاب‌های منتشر شده در سطح ملّی یا بین‌المللی

·حوزة‌کاربردی کتاب‌های منتشر شده (عمومی/ مرجعِ درسی)

·تعداد تجدید چاپ‌کتاب بر اساس شمارگان آن

·تعداد درسنامه‌هاي الکترونیکی منتشر شده

·به ازای کتابي كه به عنوان كتاب سال برگزيده شده باشد تا 100 امتياز

·به ازاي كتابي كه در سطح بين‌المللي منتشر شده باشد تا 100 امتياز

 

·برای کتاب‌های با تعداد تجدید چاپ بیش از 5 بار و شمارگان بیش از ده‌هزار جلد تا 50 درصد به امتیاز مذکور اضافه می‌شود.

2

نوآوری‏های آموزشی

ارائة طرح‌های جدید در زمینة شیوه‌ها و نظام‌های آموزشی، روش‌ تدریس، فنّاوری‌های آموزشی، شیوه‌های سنجش و ارزشیابی‌های آموزشی

·تعداد نوآوری­های آموزشيِ ثبت شده به عنوان اختراع

·تعداد نوآوری­های آموزشيِ منتشرشده در نشريه‌هاي معتبر علمي

·به ازای هر نوآوری داوری و ثبت شده به عنوان اختراع در مراجع معتبر بین‌المللی تا 50 امتیاز

·به ازاي هر اختراع آموزشي تجاري شده تا 100 امتياز

 

ــــ

3

نظریه‌پردازی آموزشی

توسعة چهارچوب های نظری در حوزة تعلیم