توسط بنیاد نخبگان استان تهران به صورت مجازی برگزار شد:
کارگاه‌های آموزشی فرآیند اعطای تسهیلات دانشجویی در سال تحصیلی 1400-1399 ویژة کارشناسان دانشگاه‌های استان تهران

با حضور مدیرکل محترم دفتر شناسایی و توانمندسازی آینده‌سازان و همچنین کارشناسان بنیاد ملی و بنیاد نخبگان استان تهران، کارگاه‌های آموزشی فرآیند اعطای تسهیلات دانشجویی در سال تحصیلی 1400-1399 ویژة کارشناسان دانشگاه‌های استان تهران در روزهای 17 و 19 اسفند 99 به صورت مجازی برگزار شد.

توسط بنیاد نخبگان استان تهران و به‌منظور آشنایی کارشناسان دانشگاه‌های استان تهران با فرآیند اعطای تسهیلات دانشجویی در سال تحصیلی 1399-1400، دو کارگاه آموزشی در روزهای 17 و 19 اسفند 99 به صورت مجازی برگزار شد. این جلسات با دعوت و حضور تمامی کارشناسان شاغل در دانشگاه‌های استان تهران که مسئول امور نخبگان مربوط به دانشجویان دانشگاه خود هستند، تشکیل شد.
در ابتدای جلسات، جناب آقای دکتر موحد، مدیرکل محترم دفتر شناسایی و توانمندسازی آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان به بیان اهداف بنیاد ملی نخبگان از اعطاء تسهیلات دانشجویی و تغییرات ایجاد شده در سال تحصیلی جاری پرداختند. سپس نحوه بررسی درخواست‌ها طبق تغییرات جدید و فرآیند عملیاتی آن در سامانه سینا، توسط کارشناس بنیاد نخبگان استان تهران و همچنین کارشناسان بنیاد ملی برای حاضرین جلسه تشریح و به پرسش‌های مطرح شده پاسخ داده شد.

تاریخ انتشار : 1399/12/20
کد : 20238
تعداد بازدید: 129