شنبه 29 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

افزایش اعتبار
افزایش اعتبارهای اعطایی به مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97

با توجه به موافقت ریاست محترم بنیاد ملی نخبگان و در راستای اجرای آیین‌نامه پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، سقف اعتبارهای تسهیلات دانشجویی از ابتدای سال 1398 افزایش یافت.

با توجه به موافقت ریاست محترم بنیاد ملی نخبگان با افزایش سقف اعتبارهای تسهیلات شیوه‌نامة «پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 98-1397»، از ابتدای سال 1398 اعتبارهای اعطایی به مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97 بر اساس مبالغ مندرج در جداول زیر افزایش یافت.

 

پشتیبانی از دانشجویان مقطع ‌کارشناسی

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار برای سال 1398

زمان مشمولیت

1

اعتبار توان‌مندی آموزشی

5,000,000 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

2

اعتبار توان‌مندی کارآفرینی

5,000,000 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

3

اعتبار ارتباطات علمی

5,000,000 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

4

اعتبار اجرای پایان‌نامة کارشناسی

7,000,000 ریال

از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا زمان دفاع از پایان‌نامه (با رعایت بند 3-5 مادة 3)

5

اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 6,000,000 ریال

بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن

6

راتبة دانشجویی

ماهانه 3,000,000 ریال برای دانشجویان مجرد

4,500,000 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان خردادماه سال 1398

7

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

تا پایان آذرماه سال 1398

8

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

9

وام ودیعة اجارة مسکن

000,000,400 ریال برای شهر تهران

000,000,250 ریال برای سایر شهرها

تا پایان شهریورماه سال 1398

و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

10

برنامه‌های فرهنگی

مطابق مقررات مصوب شورای فرهنگی‌سازی بنیاد ملی

 

پشتیبانی از دانشجویان مقطع ‌کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار برای سال 1398

زمان مشمولیت

1

اعتبار آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری/ فن‌یاری

ماهانه 000,000,6 ریال برای دانشجویان مجرد

000,500,7 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان خردادماه سال 1398

2

اعتبار توان‌مندی آموزشی

000,000,6 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

3

اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی

000,000,6 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

4

اعتبار ارتباطات علمی

000,000,6 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

5

اعتبار اجرای پایان‌نامه

000,000,15 ریال

از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا زمان دفاع از پایان‌نامه (با رعایت بند 3-5 مادة 3)

6

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

000,000,12 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

7

اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

000,000,60 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

8

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی

-

تا پایان شهریورماه سال 1398

9

اعتبار استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی

000,000,20 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

10

اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,500,7 ریال برای دانشجویان مجرد و000,000,9 ریال برای دانشجویان متأهل

بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن

11

راتبة دانشجویی

ماهانه 3,000,000 ریال برای دانشجویان مجرد

4,500,000 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان خردادماه سال 1398

12

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از اول دی‌ماه 1397 تا پایان آذرماه سال 1398

13

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

14

ودیعة اجارة مسکن

000,000,400 ریال برای شهر تهران

000,000,250 ریال برای سایر شهرها

تا پایان شهریورماه سال 1398

و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

15

برنامه‌های فرهنگی

مطابق مقررات مصوب شورای فرهنگی‌سازی بنیاد ملی

 

پشتیبانی از دانشجویان مقطع دکتری

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار برای سال 1398

زمان مشمولیت

1

اعتبار آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری/ فن‌یاری

ماهانه 000,000,11 ریال برای دانشجویان مجرد

000,500,13 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان خردادماه سال 1398

2

اعتبار توان‌مندی آموزشی

000,000,7 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

3

اعتبار توان‌مندی‌کارآفرینی

000,000,7 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

4

اعتبار ارتباطات علمی

000,000,8 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

5

اعتبار اجرای رساله

000,000,25 ریال

از زمان تصویب طرح پیشنهادی تا زمان دفاع از پایان‌نامه (با رعایت بند 3-5 مادة 3)

6

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

000,000,12 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

7

اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

000,000,60 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

8

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

ماهانه حداکثر 000,000,15 ریال برای دانشجویان مجرد

و حداکثر 000,000,20 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان سفر (حداکثر به مدت 9 ماه)، در صورتی که تاریخ اعزام، پیش از پایان شهریورماه 1398 باشد,

9

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

ماهانه معادل ریالی حداکثر 850 یورو برای دانشجویان مجرد و حداکثر 1200 یورو برای دانشجویان متأهل

(با رعایت بند 3-16)

تا پایان سفر (حداکثر به مدت 6 ماه)، در صورتی که تاریخ اعزام، پیش از پایان آذر‌ماه 1398 باشد,

10

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی یا دورة فرصت مطالعاتی

-

از اول مهرماه 1397 تا پایان شهریورماه سال 1398 برای شرکت در مجامع علمی و تا پایان آذرماه سال 1398 برای شرکت در دورة فرصت مطالعاتی

11

اعتبار استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی

000,000,20 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

12

اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,000,12ریال برای دانشجویان مجرد و

000,000,15 ریال برای دانشجویان متأهل

بر اساس مقررات طرح شهید احمدی روشن

13

راتبة دانشجویی

ماهانه 3,000,000 ریال برای دانشجویان مجرد

4,500,000 ریال برای دانشجویان متأهل

تا پایان خردادماه سال 1398

14

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از اول دی‌ماه 1397 تا پایان آذرماه سال 1398

15

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

تا پایان شهریورماه سال 1398

16

ودیعة اجارة مسکن

000,000,400 ریال برای شهر تهران و

000,000,250 ریال برای سایر شهرها

تا پایان شهریورماه سال 1398

و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

17

برنامه‌های فرهنگی

مطابق مقررات مصوب شورای فرهنگی‌سازی بنیاد ملی

 

متن شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 98-1397

تاریخ انتشار : 1398/01/27
کد : 250
تعداد بازدید: 3317

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

  سامانه پاسخگویی بنیاد ملی نخبگان : 09601

  نشانی بنیاد نخبگان استان تهران: خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه شهید حقیقت طلب، پلاک 17 کدپستی 1598868411