دوشنبه 2 مهر 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

'اعطای تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان نوورود در سال تحصیلی 98-1397'
'مستعدین برتر در کارگاه مدیریت فرآیندهای کسب و کار شرکت کردند.'
'همکاری مستعدین برتر با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران'
'نکوداشت مقام فرهنگی و آموزشی دکتر محمد علی مجتهدی گیلانی'

اخبار