بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

معرفی بنیاد نخبگان استان تهران

هدف از تأسیس بنیاد نخبگان استان تهران، برنامه‌ریزی و اقدام برای شناسایی، حمایت مادی و معنوی نخبگان، بهره‌مندی از استعداد و توانایی‌های آنان در راستای ارتقای تولید علم و فناوری و پیشرفت همه جانبه و متوازن استان است.

بنیاد نخبگان استان تهران در سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده و هم‌اکنون نیز با ریاست دکتر حمید نادران طحان به انجام مأموریت‌ها و وظایف زیر می‌پردازد:

 

مأموریت‌های‌ بنیاد نخبگان استان تهران

 • برنامه‌ریزی برای شناسایی افراد وگروه‌های نخبه و صاحب استعداد برتردر‌حوزه‌های مختلف: علمی، فنّاورانه، هنری، ادبی، حوزوی، قرآنی، مدیریتی و ...، بر اساس مصوّبات بنیاد ملّی
 • برنامه‌ریزی برای توانمندسازی و هدایت افراد وگروه‌های صاحب استعداد برتر در سطح استان با توجه به اصول فرهنگ اسلامی‌ـ ایرانی
 • ایجاد ارتباط و تعامل هم‌افزا میان افراد وگروه‌های نخبه با بخش‌های مختلف علمی، صنعتی، فرهنگی، مدیریتی و ... در استان در چارچوب چرخة ملّی نوآوری
 • برنامه‌ریزی برای پاس‌داشت و الگوسازی نخبگان در سطح استان

 

 وظایف بنیاد نخبگان استان تهران

 • ایجاد زمینه‌های شناسایی، جذب، توانمندسازی و هدایت استعدادهای‌برتر فردی وگروهی در استان
 • زمینه‌سازی برای به‌کارگیری نخبگان (فردی وگروهی) در حوزه‌های مختلف برای دستیابی به اثرگذاری حداکثری در رشد و ارتقای استان و کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط
 • تحقق نظام جامع اخلاق نخبگی بر اساس ارزش‌های اسلامی‌ـ ایرانی و ترویج آن در جهت ارتقای معرفتی و معنوی اجتماع‌های نخبگانی
 • پشتیبانی از اجرای فعالیت‌های نخبگانی در استان در حوزه‌های مختلف
 • جلب مشارکت افراد و گروه‌های نخبگانی و سوق دادن دیدگاه‌ها و تجربه‌های آنان در تصمیم‌سازی‌های کلان استان وکشور
 • شناسایی اقتضائات بومی و محلّی برای بهره برداری از توانمندی‌های اجتماع‌های نخبگانی
 • ایجاد هماهنگی برای فعالیت هدفمند مؤسسه‌های نخبه‌پذیر و نخبه‌پرور و نظارت بر فعالیت‌های نخبگانی آنها
 • ایجاد زمینه‌های مناسب برای تجاری‌سازی دستاوردهای نخبگانی به منظور تکمیل چرخة نوآوری در تعامل با معاونت علمی‌وفنّاوری
 • توسعة زمینه‌های استفادة بهینة استان از ظرفیت‌های اجتماع‌های نخبگانی در حوزه‌های مختلف علمی، فنّاورانه، هنری، ادبی، فرهنگی، مذهبی، مدیریتی و ...
 • ایجاد شبکة ارتباط و تعامل میان اجتماع‌های نخبگانی با یکدیگر و نیز با بخش‌های مختلف جامعه
 • پشتیبانی مادّی و معنوی از اجتماع‌های نخبگانی در چارچوب مقررات بنیاد ملّی
 • اجرای برنامه‌های بنیاد ملّی در سطح استان
 • همکاری و تعامل با خانة نخبگان در اجرای وظایف قانونی آنها
 • پایش و نظارت بر فعالیت‌های نخبگانی اجتماع‌های نخبگانی
 • پیگیری امور نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های مستقیم و غیر مستقیم بنیاد ملّی
 • ترغیب صنایع و دستگاه‌های اجرایی استان به استفاده از دستاوردهای نخبگانی و نیز توانایی منابع انسانی مستعد و نخبه
 • ایجاد زمینه‌های به‌کارگیری و جذب افراد وگروه‌های نخبه و صاحب استعداد‌های برتر در سازمان‌ها و نهادها با تأکید بر جذب در زمینة تخصص و توانمندی آنان با همکاری دستگاه‌‌های ذی‌ربط
 • ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان معاونت علمی و فنّاوری، پارک‌های علم و فنّاوری، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر نهادهای ذی‌ربط در جهت به‌کارگیری توانمندی نخبگان و صاحبان استعداد برتر
 • هدایت اجتماع‌های نخبگانی به سمت اولویت‌ها، جهت‌گیری و راهبردهای توسعة استان بر مبنای نیازها و ظرفیت‌های تعیین شده
 • ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با اجتماع های نخبگانی و فعالیت‌های نخبگانی در سطح استان و نظارت بر فعالیت‌های آنان در جهت تحقق اهداف سند راهبردی کشور در امور نخبگان
 • ایجاد زمینه و حمایت از برگزاری گردهمایی‌های استانی با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های نخبگانی
 • ترویج فرهنگ پشتیبانی از فعالیت‌های نخبگانی و هدایت و پرورش استعدادهای‌برتر و جلب حمایت خیّران در این زمینه
 • جلب حمایت‌های مالی دستگاه‌ها و مؤسسه‌های دولتی و غیردولتی استان از فعالیت‌های نخبگانی
 • تکریم نخبگان و الگوسازی آنان در جامعه به‌ویژه با استفاده از رسانه‌های عمومی استانی
 • انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی به منظور تحقق مأموریت‌های بنیاد استانی
 • عضویت و حضور در شوراها،کمیته‌ها وکارگروه‌های استانی برای ایجاد زمینة مناسب همکاری و تعامل با دستگاه های استانی
 • اطلاع رسانی عمومی با هدف معرفی بنیاد و فعالیت‌های نخبگانی در سطح استان
 • اجرای کلیه مصوبات ابلاغی از سوی بنیاد ملّی
 • ارائه گزارش‌های ادواری از فعالیت‌های بنیاد استانی به بنیاد ملّی
 • حفظ و حراست از اموال‌ و دارایی‌های منقول و غیر منقول بنیاد استانی
 • نمایندگی بنیاد ملّی در کلیه مراجع اداری و قضایی برای استیفای حقوق بنیاد ملّی با هماهنگی دفتر حقوقی و سایر واحدهای بنیاد ملّی
 • ارائة برنامه و پیش‌بینی بودجة سالانه در قالب برنامه های ابلاغی بنیاد ملّی
 • انجام امور داخلی بنیاد استانی در چارچوب ضوابط و مقررات اداری و مالی تفویض شده
 • عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب وظایف، برنامة سالانه و مطابق با مقررات بنیاد ملّی
 • هزینه‌کرد بودجة سالانه در چارچوب وظایف و برنامة سالانة مصوب و ابلاغی بنیاد ملّی
 • هزینه‌کرد اعتبارات جذب شده توسط بنیاد استان از سایر منابع دولتی و غیردولتی با هماهنگی بنیاد ملّی